Lyssna

Märkning som varnar

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med symboler och text som informerar om faran. Det ska också stå hur du kan skydda dig och hur du hanterar produkten på ett säkert sätt. Just nu finns två olika typer av varningssymboler på kemiska produkter. Det beror på nya regler som innebär att de äldre som har orange bakgrund (så kallade farosymboler) håller på att bytas ut mot nya med vit bakgrund och en röd ram (så kallade faropiktogram). Från och med 1 juni 2017 ska bara de nya symbolerna finnas på produkter som säljs i butik. En fördel med de nya symbolerna är att de kommer att se likadana ut i många länder runtom i världen.

I hem med små barn kan det vara bra att i möjligaste mån köpa produkter som inte är märkta med farosymboler. Om du ändå behöver använda vissa kemiska produkter som är farliga och märkta med symboler så ska de förvaras i originalförpackningen där varningsinformationen finns med samt utom syn- och räckhåll för barn. Häll aldrig kemikalier i läskflaskor, muggar eller andra förpackningar som gör att de kan förväxlas med något drickbart. Om en förgiftningsolycka ändå inträffar, ring 112 och begär giftinformation.

På den pedagogiska webbplatsen http://www.hannashus.se kan skolbarn lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter i hemmet.

Hälsofarliga produkter

Produkter med någon av dessa farosymboler eller faropiktogram kan vara frätande eller irriterande för huden, ögonen och luftvägarna. Vissa kan även orsaka allergiska reaktioner vid kontakt med huden. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt, exempelvis vid stänk i ögonen. Produkter som innehåller frätande ämnen som ammoniak, kaustiksoda (lut), vissa syror såsom ättika (24 %) kan orsaka skada redan i små mängder. Allrengöringsmedel, maskindiskmedel, tvättmedel, propplösare, avkalkningsmedel och ugnsrengöringsmedel märks ofta med dessa symboler.

De här symbolerna kan finnas på kylarvätska till bilen, tändvätska, lacknafta, lampolja och lysfotogen. Symbolerna betyder att produkten kan orsaka allvarliga skador om barn råkar dricka av den. För att minimera risken för att små barn får i sig produkten så är lampoljor och grilltändvätskor förpackade i svarta, ogenomskinliga flaskor med barnskyddande kork. Kom ihåg att skruva på korken efter användning.

Dessa varningssymboler finns på till exempel bensin. Produkterna kan innebära allvarliga hälsoskador på sikt. De kan exempelvis innehålla ämnen som kan ge cancer, orsaka effekter på fortplantningsförmågan, ge skador på det ofödda barnet eller skada arvsanlagen (DNA). De kan också ge skador på andra organ. Många kemiska produkter med denna varningsmärkning får inte säljas till privatpersoner.

Miljöfarliga produkter

Vissa kemikalier som exempelvis vissa målarfärger och bekämpningsmedel kan skada både djur och växter om de kommer ut i naturen. Vi människor riskerar också att få i oss ämnena indirekt genom att de kan förorena maten vi äter eller vattnet vi dricker. Tänk på miljön när du gör dig av med eventuella rester och lämna alltid överblivna kemikalier till en återvinningscentral. Häll inte ut några rester i avloppet.

Brandfarliga eller explosiva produkter

De här symbolerna finns på produkter som är brandfarliga, kan explodera eller oxidera. Exempel på sådana produkter är bensin, diesel, aceton och terpentin. Fyrverkeripjäser, sprayflaskor och gasolflaskor är exempel på produkter som kan explodera om de utsätts för värme. Läs mer om hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva produkter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats http://www.msb.se.

Barnskyddande förslutning

För att minimera risken att barn skadas av kemikalier ska vissa farliga kemiska produkter, till exempel tändvätska, ha en barnskyddande förslutning. Det kan exempelvis vara en kork som är svår för små barn att öppna. Var noga med att skruva åt korken på flaskan, men lita inte blint på de barnskyddande förslutningarna. Barn kan vara fiffiga. Förvara därför alltid flaskorna så att barnen inte når dem.

Varningsmärkning för synskadade

Många hälsofarliga kemiska produkter som säljs till allmänheten har även en märkning som synskadade kan läsa genom att känna sig fram. Märkningen är upphöjd och har ofta formen av en triangel.